Nazywam się Barbara Mirosław i pracuję jako adiunkt w Katedrze Chemii Ogólnej, Koordynacyjnej i Krystalografii (do dnia 30-09-2019 w Zakładzie Krystalografii) w Instytucie Nauk Chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. Zajmuję się krystalografią małych cząsteczek organicznych oraz związków koordynacyjnych. W kręgu moich zainteresowań są badania nad oddziaływaniami międzycząsteczkowymi w kryształach związków o różnej aktywności biologicznej. Szczególnie interesują mnie oddziaływania dipolowe oraz wpływ obecności atomów halogenowców (wiązanie halogenowe) na upakowanie cząsteczek w krysztale.
Drugim nurtem moich badań krystalograficznych są struktury związków koordynacyjnych z metalami przejściowymi i lantanowcami. W dotychczasowych badaniach skupiałam się na ustalaniu budowy kompleksów, sfer koordynacyjnych metali oraz na powiązaniu architektury koordynacyjnej z właściwościami tych związków takimi jak magnetyczne, luminescencyjne czy katalityczne.
W swojej pracy na UMCS stosuję rentgenowską analizę strukturalną, spektroskopię IR oraz metody obliczeniowe chemii kwantowej.
Scopus Author ID: 24759150800
 
Zainteresowania: krystalografia, krystalochemia organiczna, rentgenowska analiza strukturalna monokryształów (SCXRD), spektrometria fluorescencji rentgenowskiej (XRF), struktura supramolekularna związków organicznych i związków koordynacyjnych, oddziaływania niekowalencyjne, wiazanie halogenowe, luminescencja.
 
Doktorat: Rola kierunkowych oddziaływań międzycząsteczkowych w sieci krystalicznej imidów cyklicznych (2008) Promotor: Prof. dr hab. Anna E. Kozioł.
 
Magisterium: Teoretyczny opis agregacji surfaktantów zwitterjowych na granicy faz roztwór wodny-żel krzemionkowych (2003) Promotor: Prof. dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. nadzw. UMCS.
 
Nagrody:

Nagrody Indywidualne Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za wysokopunktowany artykuł naukowy (2020, 2021, 2022)

Nagroda dla Wyróżniającego się Recenzenta czasopisma Symmetry Basel w roku 2018.

Nagroda dla Wyróżniającego się Recenzenta czasopisma Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Elsevier w roku 2017.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2015).
Zespołowa Nagroda III stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni za „Opracowanie efektywnych metod syntezy i otrzymanie nowych heterordzeniowych związków kompleksowych jonów metali 3d- i 4f-elektronowych o ciekawych strukturach i właściwościach magnetycznych".

Nagroda Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2010).
Nagroda zespołowa naukowa drugiego stopnia za cykl publikacji dotyczących syntezy i aktywności biologicznej pochodnych związków heterocyklicznych zawierających atom azotu, siarki lub tlenu.

Dyplom za wyróżniającą się za pracę doktorską na Wydziale Chemii UMCS w roku akademickim 2007/2008.

Kursy:
2012 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, Kurs Analizy Chromatograficznej
2004 - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie, Studia podyplomowe – Zarządzanie i projektowanie systemów baz danych.